ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ        ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ/ΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛ.ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡ.ΧΡΗΣΗΣ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΤΗ ΑΞΙΑ Ι.Κεφάλαιο
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκατ/σης 1787,29 1787,28 0,01 1787,29 1787,28 0,01 1.Καταβλημένο 18000,00 18000,00
4.Λοιπά έξοδα εγκατ/σης 26219,46 21207,07 5012,39 26219,46 18473,05 7746,41 18000,00 18000,00
28006,75 22994,35 5012,40 28006,75 20260,33 7746,42 ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιων στοιχείων ενεργητικού 1452,06 1568,52
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις 1452,06 1568,52
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 2000,00 1233,33 766,67 2000,00 833,33 1166,67 IV.Αποθεματικό κεφάλαιο
2000,00 1233,33 766,67 2000,00 833,33 1166,67 1.Τακτικό αποθεματικό 4224,77 4224,77
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4224,77 4224,77
1.Γήπεδα - Οικόπεδα 55660,80 55660,80 54706,08 54706,08 V.Αποτελέσματα εις νέο
2.Ορυχεία - Μεταλλεία - Λατομεία - Αγροί - Φ 0,00 0,00 15000,00 15000,00 2.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο (113826,48) (113826,48) (43205,00) (43205,00)
3.Κτίρια & τεχνικά έργα 112987,76 37187,93 75799,83 112987,76 30912,01 82075,75 (113826,48) (43205,00)
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκ/σεις-λοιπός μηχ. 5176,62 4388,33 788,29 19176,62 13490,21 5686,41 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV) (90149,65) (19411,71)
5.Μεταφορικά μέσα 61687,34 48478,09 13209,25 84124,52 59844,29 24280,23 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 45972,70 39044,32 6928,38 39781,89 36716,06 3065,83 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκατ 22383,46 0,00 22383,46 22383,46 0,00 22383,46 2.Δάνεια τραπεζών 318668,51 330335,18
303868,68 129098,67 174770,01 348160,33 140962,57 207197,76 318668,51 330335,18
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 305868,68 130332,00 175536,68 350160,33 141795,90 208364,43 II.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
III.Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες χρημ/κές απ 1.Προμηθευτές 99391,34 78782,95
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1393,98 1393,98 2.Γραμμάτια πληρωτέα 0,00 3423,00
1393,98 1393,98    Μείον : Μη δουλευμένοι τόκοι 0,00 0,00 0,00 3423,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 176930,66 209758,41 2α.Επιταγές πληρωτέες 185585,91 366333,21
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 3.Τράπεζες λογ/μοί βραχ/μων υποχρεωσεων 77560,53 215670,28
Ι.Αποθέματα 5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 383,71 849,16
1.Εμπορεύματα 253847,04 244637,01 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί 2044,48 5317,82
253847,04 244637,01 11.Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00
ΙΙ.Απαιτήσεις 364965,97 670376,42
1.Πελάτες 61529,51 91435,32 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 683634,48 1000711,60
Μείον προβλέψεις   61529,51                            91435,32  
Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα μεταβ) 21628,56 45839,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 593484,83 981299,89
Στις τράπεζες για είσπραξη 10858,00 100607,00
Μείον: 32486,56 146446,08 Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων
Μη δουλευμένοι τόκοι 0,00 32486,56 0,00 146446,08 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) χρήσεως (71576,20) (24233,95)
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση 10612,00 10612,00 (+) ή (-): Υπόλοιπο αποτελ/των (κερδών/ζημιών) προηγούμεων χρήσεων (43205,00) (17524,59)
(+) Διαφορές αναπροσαρμογής Ν.2065/92 προς κάλυψη 954,72 0,00
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 22936,60 113236,10 (+) ή (-): Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ/νων χρήσεων 0,00 0,00
11.Χρεώστες διάφοροι 8108,25 2085,03 Σύνολο (113826,48) (41758,54)
135672,92 363814,53 Μείον: 1.Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ 0,00 1446,46
IV.Διαθέσιμα            2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουρ.κόστος φόροι 0,00 0,00 0,00 1446,46
1.Ταμείο 14217,26 99754,18            Ζημία χρήσης (113826,48) (43205,00)
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 7804,55 55589,34            Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
22021,81 155343,52            3.Ατομικός λογαριασμός επιχ/τία 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 411541,77 763795,06            4.Αποθεματικό καταστατικού 0,00 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε) 593484,83 981299,89            5.Ειδικά έκτακτα αποθεματικά 0,00 0,00
           6.Αφορολότηα αποθεματικά 0,00 0,00
I.Αποτελέσματα χρήσης            7.Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικ/κού συμβουλίου 0,00 0,00
 Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 561265,17 618378,91            8.Υπόλοιπο Ζημίας εις νέο -113826,48 -43205,00
 Μείον:Κόστος Πωλήσεων 485905,69 456000,16 -113826,48 -43205,00
 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης 75359,48 162378,75
 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6033,37 2799,58
 Σύνολο 81392,85 165178,33
 Μείον
 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 53839,10 76408,26
 3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 51727,77 105566,87 74525,29 150933,55
 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (24174,02) 14244,78
 Μείον Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
 3.Χρεωστικοί Τόκοι & συναφή έξοδα 44084,10 44084,10 (44084,10) 40687,33 40687,33 (40687,33)
 Ολικά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (68258,12) (26442,55)
ΙΙ.Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα ΦΑΝΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 116,46 2281,39 Α.Δ.Τ. ΑΑ 362365 Α.Δ.Τ. ΑΗ 325827
 2.Έκτακτα κέρδη 3826,62 0,00 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 65471 
 Μείον 3943,08 2281,39
 1.Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 118,09 72,79
 2.Έκτακτες ζημίες 7143,07 0,00
 4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 0,00 7261,16 (3318,08) 0,00 72,79 2208,60
 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (71576,20) (24233,95)
 Μείον
 Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 25432,29 25572,66
 Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος 25432,29 0,00 25572,66 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (71576,20) (24233,95)